උණුසුම් පුවත් එසැණින්

දැන් නවතම පුවත් දැනගැනීමට Puvath.lk වෙත පිවිසීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

ඔබ Puvath.lk වෙත පිවිස නොමැති විටදී පවා උණුසුම් පුවත් එසැණින්
Browser Notification මාර්ගයෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැක.
sample-push
Remind Me Later
logo Home Apple App Store Google Play

නවතම පුවත්,

සතුන් සමග ලිංගිකව එක් වීමට දෙනවාද? ...
මිනිත්තු 22 කට පෙර
සහල් මාෆියාව පිටුපස ජනාධිපති
පැය 4 කට පෙර
විමල් බලන්න කලාකරුවන් වැලිකඩ ගිහින්
පැය 5 කට පෙර
ජන. 21 ට තිබු ජනාධිපතිගේ ඉරාන ...
පැය 12 කට පෙර
වෙළෙඳ දැන්වීමක්
ගොසිප්
දහම් සිරිසේනගේ උපන්දිනේ වෙනුවෙන් පින්කමක්
පැයකට පෙර
රජ පවුල දෙදරයි-චාල්ස් කැමිලා කාසාදය දික්කසාදයකින් ...
පැය 2 කට පෙර
ගොසිප්
යුරෝපයේ හිත දිනාගන්න ඇමති මංගල ගෙනා ...
පැය 4 කට පෙර
ගොසිප්
logo Home Apple App Store Google Play
© 2017 puvath.lk බාහිර අඩවිවල අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් නොමැත. | වෙළෙඳ දැන්වීම් සඳහා අප හා එක්වන්න
Disclaimer: Puvath.lk aggregates news from free RSS feeds & therefore not liable for any news content. All the trademarks, logos & contents are the properties of their respective copywrite owners.